Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIVISTO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. RĘKOJMIA
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez LIVISTO.
1.2.    Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://strefaklienta.livisto.com/regulamin w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
1.3.    Klient przed dokonaniem Rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.
1.4.     Właścicielem Sklepu Internetowego jest: LIVISTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,               ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia, NIP: 588-205-28-39, REGON: 192938266, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000174502, adres poczty elektronicznej: sklep@livisto.com, nr telefonu kontaktowego: 058 572-24-38.
1.5.    Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez LIVISTO w ramach Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://strefaklienta.livisto.com na rzecz Klientów.
1.6.    Definicje:
1.6.1.    Administrator/LIVISTO – spółka LIVISTO Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia,                      NIP: 588-205-28-39, REGON: 192938266, sklep@livisto.com, tel.: 058 572-24-38.
1.6.2.    Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6.3.    Formularz Rejestracji  - formularz Sklepu Internetowego umożliwiający Klientom utworzenie Konta.
1.6.4.    Formularz zamówienie – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiająca Klientowi dokonania zakupu, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.6.5.    Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.6.6.    Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w Formularzu Rejestracji, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym LIVISTO, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.6.7.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.6.8.    Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez LIVISTO za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrazili na to zgodę, polegająca na automatycznym przesyłaniu treści zawierających informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
1.6.9.    Produkt – asortyment dostępny w Sklepie Internetowym będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a LIVISTO.
1.6.10.    Regulamin  - regulamin Sklepu Internetowego.
1.6.11.    Sklep Internetowy  - sklep internetowy LIVISTO dostępny pod adresem: www.strefaklienta.livisto.com.
1.6.12.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a LIVISTO za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.13.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z LIVISTO.
1.6.14.    Usługi Elektroniczne – usługi elektroniczne świadczone przez LIVISTO na rzecz Klienta w ramach Sklepu Internetowego.
1.6.15.    Cennik Dostaw – cennik określający aktualny koszt dostawy, znajdujący się pod adresem https://www.strefaklienta.livisto.com/derbymed-sklep/dostawa-i-platnosci.html.
1.6.16.    Dowód Zakupu – faktura VAT wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
1.6.17.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.6.18.    Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1.6.19.    Prawa Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj.Dz.U. z 2017, poz. 683 z późn. zm).
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.    Sklep Internetowy udostępnia Klientom następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta na etapie rejestracji.
2.1.2.    Formularz Rejestracji winien być uzupełniony przez Klienta w zakresie następujących danych:
i)    imię i nazwisko lub nazwa firmy,
ii)    adres zamieszkania lub adres siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
iii)    adres poczty elektronicznej,
iv)    numer telefonu kontaktowego,
v)     hasło do Konta,
vi)    numer NIP – w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi.
2.1.3.    Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia (2) kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:
i)    imię i nazwisko lub nazwa firmy,
ii)    adres zamieszkania lub siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj),
iii)    adres poczty elektronicznej,
iv)    numer telefonu kontaktowego,
v)    Produkt/y oraz ilość Produktu/ów,
vi)    miejsce i sposób dostawy,
vii)     sposób płatności;
viii)    numer NIP (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców). 
2.1.4.    Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego imienia i adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Kontynuuj” oraz (3) potwierdzeniu chęci korzystania z Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
2.2.       Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1.    Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
2.2.2.    Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
i)    Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
ii)    Dostęp do poczty elektronicznej;
iii)    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyżej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyżej;
iv)    Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub większa;
v)    Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4.    Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5.    Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6.    Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do LIVISTO treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich treści LIVISTO ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Konta i Sklepu Internetowego  oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.    LIVISTO oświadcza, iż ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
3.3.    Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które są podawane na dalszych etapach składania Zamówienia.
3.4.    Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po dacie złożenia przez Klienta Zamówienia.
3.5.    Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień.
3.5.1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
3.5.2.    LIVISTO po złożeniu Zamówienia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.5.3.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta i oświadczenie LIVISTO o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, informację o możliwości odstąpienia od umowy, oraz niniejszy Regulamin. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a LIVISTO.
3.5.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5.3., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek Dowodu Zakupu oraz specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.
3.5.5.    Treść każdej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego LIVISTO.
3.6.    LIVISTO jest zobowiązany świadczyć usługi w sposób należyty i dostarczać Produkty wolne od wad.
3.7.    LIVISTO nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego, za wyjątkiem sytuacji, kiedy gwarancja dla Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym została udzielona przez osoby trzecie. 
4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI
4.1. LIVISTO udostępnia następujące sposoby płatności:
i)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy LIVISTO;
ii)    Bank: Raiffeisen - Polbank o numerze rachunku: 05 1750 1152 0000 0000 0492 9877
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
i)    przesyłka kurierska;
ii)    odbiór osobisty pod adresem: ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia – w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16:00.
5.2.    Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3.    Wszelkie koszty dostawy są podawane w trakcie składania Zamówienia.
5.3.1.    Ostateczne koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
5.3.2.    Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.
5.4.    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi nie więcej niż 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy.
5.4.1.    Termin dostawy w przypadku płatności przelewem liczony jest od daty uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego LIVISTO.
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
6.1.    LIVISTO i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
6.2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej dotyczy wyłącznie usług o charakterze ciągłym.
6.2.1.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@livisto.com  lub pisemnie na adres: ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia. W takim przypadku umowa wygasa po upływie 7 dni od daty złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.2.    W wypadku Klientów będących konsumentami LIVISTO może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
6.2.3.    W przypadkach określonych w pkt poprzednim, Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez LIVISTO oświadczenia woli Klientowi o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4.    W wypadku Klientów innych niż wskazanych w pkt 6.2.2. LIVISTO może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
7.1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności LIVISTO wobec Klienta będącego Konsumentem, który nabywa Produkt określone z przepisach Kodeksu cywilnego.
7.1.2.    Zgłoszenie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży wraz z określenie odpowiedniego żądania winno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@livisto.com  lub też pisemnie na adres: ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia.
7.1.3.    W opisie zgłoszenia należy wskazać informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności oraz dane kontaktowe, o ile są inne niż te podane w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówienia.
7.1.4.    W przypadku gdy dla oceny niezgodności Produktu z umową niezbędne jest dostarczenie produktu na adres LIVISTO – koszt dostawy pokrywa Klient.
7.1.5.    LIVISTO rozpatruje zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient wskaże inny sposób komunikacji.
7.1.6.    W przypadku Produktów objętych również gwarancją LIVISTO informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.
7.1.7.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@livisto.com  lub też pisemnie na adres: ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.    Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa Konsumenckiego, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8.1.1.    Termin, o którym mowa w pkt 8.1. liczony jest w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu Klientowi, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
8.1.2.    Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 8.1. wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@livisto.com  lub pisemnie na adres: ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia.
8.2.    W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8.2.1.    Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
8.2.2.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem umowy a będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.2.3.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy na własny koszt i ryzyko.
8.3.    LIVISTO nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LIVISTO, LIVISTO nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
8.3.1.    LIVISTO dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.4.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
i)    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1;
ii)    dotyczących Produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie;
iii)    świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
iv)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których Produkt ulega szybkiemu zepsuciu;
v)    dostarczania prasy;
vi)    świadczeń w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. RĘKOJMIA
9.1.    LIVISTO oświadcza, iż na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego w przypadku Umów, których stroną jest Klient nie będący Konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
9.2.     LIVISTO ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
9.3.    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
9.4.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
i)    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
ii)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że LIVISTO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez LIVISTO albo LIVISTO uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
9.5.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez LIVISTO usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez LIVISTO jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LIVISTO, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
9.6.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9.7.    LIVISTO jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9.8.    LIVISTO może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9.9.    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt LIVISTO dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
9.10.    LIVISTO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
9.11.    Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1.    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz.1000) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest LIVISTO Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdynia, NIP: 588-205-28-39, REGON: 192938266, sklep@livisto.com.
10.2.    Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:
i)    w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy sprzedaży, obsługi procesu płatności, dostawy Produktu i późniejszej obsługi posprzedażowej umowy;
ii)    w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży produktu);
iii)    w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;
iv)    w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.
10.3.     Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego i oferowanych w ramach jego funkcjonowania Usług Elektronicznych.
10.4.     Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące dane osobowe Użytkownika:
i)    imię i nazwisko;
ii)    adres zamieszkania oraz/lub adres dostawy
iii)    adres e-mail;
iv)    numer telefonu kontaktowego;
10.5.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klienta:
-  w celach związanych z dążeniem do zawarcia umowy i późniejszą jej realizacją podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
- w celach archiwalnych podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO).
- w celach marketingowych oraz statystycznych podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- w celu rozpatrzenia reklamacji podstawą prawną  jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
10.6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres istnienia Konta, a po jego usunięciu,
przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji danych oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń stron.

10.7.    Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie prawa powszechnie obowiązującego lub powierzane podwykonawcom Administratora, np. w zakresie doradztwa , IT, obsługi administracyjnej, na podstawie zgodnych z prawem umów powierzenia danych przetwarzania.
10.8.    Klient ma  prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów.
10.9.    Administrator nie będzie podejmował w stosunku do Klienta decyzji w sposób automatyczny,
w tym w oparciu o profilowanie, chyba że wyrażona została na to odrębna zgodna.
10.10.    Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej.
10.11.    Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając jego dane naruszone zostało prawo w zakresie ochrony danych osobowych.
10.12.    Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@livisto.com.

11    POLITYKA PLIKÓW COOKIES
11.1.    Przez korzystanie z Sklepu Internetowego wyrażana jest zgoda na instalację Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz wykorzystywanie Cookies przez LIVISTO zgodnie z poniższymi postanowieniami.
11.2.    Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
11.2.1.    Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystywanie przez LIVISTO Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
11.3.    Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie Klienta podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.
11.3.1.    Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
11.3.2.    W związku z udostępnianiem zawartości Sklepu Internetowego przez LIVISTO, stosuje się Cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies.
11.3.3.    Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
i)    dostosowania zawartości stron Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego;
ii)    rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu Internetowego i odpowiedniego wyświetlenia jego zawartości dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
iv)    utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej zakładce Sklepu Internetowego ponownie wpisywać login i hasła;
v)    dostarczania Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań
11.3.4.    W ramach Sklepu Internetowego możliwe jest zastosowanie następujących rodzajów plików Cookies:
i)    „niezbędne” pliki Cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
ii)    pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
iii)    pliki Cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego;
iv)    funkcjonalne pliki Cookies – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu Internetowego itp.
11.4.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta.
11.5.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej odpowiednich producentów tego typu oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym LIVISTO będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
11.6.    Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności wymagających logowania.
11.7.    Pliki Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym LIVISTO, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z LIVISTO reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
11.8.    Niniejsze postanowienia dotyczące Cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu Internetowego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem LIVISTO deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
12.2.    Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
12.3.     Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi lub zawieranymi Umowami będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne.
12.4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu
......................, dn. ......................
................................................                                                
................................................
................................................
(imię, nazwisko i adres konsumenta)
LIVISTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Chwaszczyńska 198a
81-571 Gdynia

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży dotyczącej zakupu Produktu zgodnie z zamówieniem nr …………………………………………
 
…………..............................
(podpis Klienta)